วางรากฐานความเจริญแก่สยาม


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  เป็นผู้ที่มีอัจฉริยภาพในการประสานความเป็นตะวันออกเข้ากับความเป็นตะวันตกได้อย่างเหมาะสม 

กล่าวคือในขณะที่ยังรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ของประเทศสยาม รวมทั้งการรับภูมิปัญญาแบบอารยธรรมตะวันออก จากจีน แต่ก็เปิดรับแนวคิด วิทยาการสมัยใหม่ของตะวันตกมาผสมผสาน ทำให้คุณภาพชีวิตของคนสยามดีขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทของสังคมโลกในยุคนั้น แสดงวิถีทางสันติวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินได้เป็นผู้นำในการวางรากฐาน ความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมือง ดังนี้

๑. การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการสร้างถาวรวัตถุ

๒. การจัดระเบียบสังคมด้วยการตรากฎหมาย

การสร้างความเจริญต่างๆทั้งด้านการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย วรรณกรรม การคมนาคม การต่อเรือ และอื่นๆ นับเป็นการวางพื้นฐาน ให้สยามมีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc.