ผู้นำการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน


๑. ด้านการศึกษา วรรณกรรม และการพิมพ์

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการอ่าน เป็นแบบอย่างในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สนใจเรียนรู้ ภาษาอังกฤษด้วยตนเองและเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจชาวต่างชาติ  

๒.  ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขสมัยใหม่ 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้ส่งเสริมการแพทย์และการสาธารณสุขสมัยใหม่  เพื่อให้ประชาชนเกิดการยอมรับวิทยาการสมัยใหม่ทางการแพทย์   และการสาธารณสุขสมัยใหม่ 

๓. ด้านการทำนุบำรุงเศรษฐกิจของบ้านเมืองและประชาชน

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มีความสามารถในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สนใจศึกษาค้นคว้าวิชาช่างและวิทยาการสมัยใหม่แบบตะวันตกมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ โดยเฉพาะการต่อเรือแบบตะวันตกเพื่อใช้ประโยชน์ได้หลายลักษณะ ทั้งในราชการทัพศึก การปราบจลาจลภายในประเทศ การต่อสู้กับศัตรู  ได้ริเริ่มก่อสร้างประภาคารหรือกระโจมไฟ  โดยบริจาคทรัพย์ส่วนตัวสร้างประภาคารที่จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นประภาคาร ที่สร้างขึ้นตามระบบมาตรฐานสากลแห่งแรกของสยาม  ประภาคารแห่งนี้ มีชื่อว่า “รีเยนท์ไลท์เฮาส์” (Regent Lighthouse; ประภาคารผู้สำเร็จ ราชการ)หรือ “กระโจมไฟสันดอน”

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. 

คุณลักษณะพิเศษในการเรียนรู้วิชาการก้าวหน้าสมัยใหม่ของชาวตะวันตก ที่เริ่มแพร่เข้ามาตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ เป็นระยะ ๆ ทั้งวิชาการเครื่องจักรกล 

การศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข การคมนาคม การก่อสร้าง ฯลฯ 

ล้วนเป็นส่วนส่งเสริมให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มีวิสัยทัศน์

ก้าวไกลในการประยุกต์วิชาการทั้งปวง มาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์แก่

ส่วนรวม และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในลักษณะการเป็น ผู้นำ “หัวก้าวหน้ารุ่นใหม่” และด้วยผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่มีมา

อย่างต่อเนื่อง จากรัชกาลที่ ๔ ถึง รัชกาลที่ ๕ โดยเฉพาะในขณะดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ได้สร้างคุณูปการอันประมาณมิได้ต่อประเทศชาติและประชาชน และนำประเทศด้วยสันติวัฒนธรรม 

ซื่อสัตย์สุจริต รักชาติและจงรักภักดี  นับเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่บุคคลทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ