ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน : ผู้เน้น “สันติวัฒนธรรม”


หัวเรื่อง 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. 

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้สร้างคุณูปการให้แก่แผ่นดิน ด้วยปรีชาญาณ กอปรด้วยคุณธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความ มีสันติวัฒนธรรม ดังผลงานที่ปรากฏต่อไปนี้

๑. การทำให้การสืบราชสันตติวงศ์เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีความขัดแย้ง และการสร้างเสถียรภาพในช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาล   

   ๒. การปูพื้นฐานด้านการศึกษาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุวกษัตริย์ นำไปสู่การเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถและทรงคุณธรรมอันประเสริฐ

๓. การจัดระเบียบราชการและพระราชานุกิจ คิดวิธีว่าราชการ ในหน้าที่ของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้ราชการบ้านเมืองดำเนินไปโดยเรียบร้อยเป็นปกติ 

     ๔. การรักษาเสถียรภาพของบ้านเมืองในช่วงเริ่มรัชกาล สมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบภายในในช่วงเปลี่ยนรัชกาล ซึ่งมี เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นหลายเรื่อง 

     ๕. การร่วมวางแบบแผนด้านการทูตกับต่างประเทศ ในบทบาท “ทูตสันติวัฒนธรรม” และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสยาม กับประเทศตะวันตกด้วยมิติทางวัฒนธรรมและการเมือง

หัวเรื่อง 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pharetra dapibus pharetra. Donec interdum eros eu turpis pharetra et hendrerit est ornare. Etiam eu nulla sapien. Nullam ultricies posuere nunc, eget mollis nulla malesuada quis.